Polityka prywatności

Klauzula informacyjna ogólna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest Polski System Dystrybucji Sp. z o.o.,
ul. Logistyczna 19, 97-300 Piotrków Trybunalski.

W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: psd@psd-system.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia i realizacji umowy handlowej – podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes Pani/Pana Organizatora sieci oraz Administratora polegający na objęciu punktów sprzedaży (w tym sklepów) należących do sieci preferencyjnymi warunkami handlowymi;

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa;

kierowania do Pani/Pana treści marketingowych dotyczących Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest marketing bezpośredni własnych produktów i usług w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie informacji marketingowych wybranym kanałem komunikacji;

obsługi klienta - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na podnoszeniu jakości współpracy oraz na obsłudze umowy zawartej z Panią/Panem;

obsługi reklamacji - podstawą prawną takiego przetwarzania jest niezbędność wykonania umowy;

prowadzenia komunikacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na komunikowaniu się ze swoimi klientami;

wykrywania nieprawidłowości i usprawnienia działań operacyjnych organizacji - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapobieganiu nadużyciom, dążeniu do usprawnienia operacyjnego organizacji i optymalizacji współpracy z Administratorem;

ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych.

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, której poddawane są Pani/Pana dane osobowe, podanie danych może być:

obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa,

warunkiem zawarcia umowy w przypadku, gdy między stronami zawierana jest umowa,

dobrowolne, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, zwłaszcza podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, księgowe i informatyczne, a także agencjom marketingowym i badawczym.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy (relacji biznesowej), obsługi reklamacji oraz przez okres trwania prawnie uzasadnionego interesu, w tym do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Ma Pani/Pan prawo (z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa) dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit a RODO - ma także prawo do cofnięcia tej zgody. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

Klauzula informacyjna w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest jest Polski System Dystrybucji Sp. z o.o.,
ul. Logistyczna 19, 97-300 Piotrków Trybunalski.

W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: psd@psd-system.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy cywilno-prawnej
na świadczenie usług oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tym związanych na podstawie art. 6, ust. 1, pkt b RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom władzy publicznej w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy). Ponadto mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, którym Administrator powierza dane na podstawie zawartych umów powierzenia.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:

10 lat od dnia ich pozyskania w związku z upływem okresu przedawnienia roszczeń (art. 4421, § 1 Kodeksu Cywilnego),

przez okres wynikający z przepisów prawa o przechowywaniu dokumentacji pracowniczej
do celów emerytalno-rentowych w przypadku zawarcia umowy zlecenia (z ZUS).

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu i usunięcia danych. W niektórych przypadkach Administrator ma prawo odmówić uwzględnienia Państwa sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, gdy istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Podanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy na świadczenie usług, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości zawarcia tej umowy.

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
OK, rozumiem