Regulamin

REGULAMIN

Ogólny regulamin świadczenia usług serwisu NADAJPALETE.PL

Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Polski System Dystrybucji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, REGON 100011616, NIP 9471917234 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230614 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY krajowych usług organizacji przewozu przesyłek zlecanych przez Klientów za pośrednictwem należącego do Polski System Dystrybucji Sp. z o.o. serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://nadajpalete.you2.pl

§ 1 

1. Regulamin- oznacza niniejszy regulamin serwisu NADAJPALETE.PL

2. Usługodawca / Zleceniobiorca (zamiennie: POLSKI SYSTEM DYSTRYBUCJI)– podmiot oferujący szereg usług transportowych dla Klienta udostępnianych na serwerze internetowym pod adresem www.nadajpalete. pl

3. Użytkownik / Zleceniodawca - podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Usługodawcę oraz z którym może być zawarta Umowa, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być Przedsiębiorca lub Konsument. Osoba prawna lub fizyczna, która w ramach wzajemnej umowy zleca Zleceniobiorcy usługę transportu na platformie nadajpaczke.pl.

4. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego.

5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6. Zlecenie – elektronicznie przekazane do realizacji zlecenie transportu za pośrednictwem platformy nadajpaczke.pl.

7. Cennik – cennik danej usługi dostępny dla użytkowników Serwisu w zakładce ‘CENNIK’ z możliwością wyboru funkcjonalności dodatkowych.

8. Usługi, Usługa lub Usługa przewozu - usługa polegająca na odpłatnym przewozie rzeczy, wykonana przez Usługodawcę osobiście lub przez Dostawcę, na podstawie Umowy zawartej między Użytkownikiem a Usługobiorcą.

9. Nadawca -  osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała poprawnej rejestracji w serwisie NADAJPALETE.PL i korzysta z serwisu.                                                                        

10. Odbiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której w związku z zamówieniem usługi przesyłki przez klienta adresowana jest przesyłka, upoważniona przez klienta do odbioru przesyłki.                                                                                                     Adresat lub inna osoba upoważniona do odbioru przez Zleceniodawcę przyjmująca od przedstawiciela platformy nadajpaczke.pl towar dostarczony w ramach sieci PSD.

11. Płatnik – Zleceniodawca lub osoba przez niego wskazana, pod warunkiem, że wcześniej zobowiąże się ona uiścić niezbędne koszty.

12. List Przewozowy – dokument przewozowy w transporcie krajowym, wystawiany w panelu klienta na stronie nadajpalete.pl, zawierający informacje niezbędne do prawidłowego wykonania usługi                           

13. Towar/przesyłka – paczka, paleta lub inny ładunek przygotowany przez ZLECENIODAWCĘ do odbioru przez kierowcę i doręczenia do odbiorcy według określonych w niniejszym regulaminie zasad pakowania.                                                                                                                              

§ 2

1. Majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy, domeny internetowej, strony www Serwisu Internetowego, a także do wzorców umów, dokumentów i komunikatów, formularzy, zamieszczanych na Stronie Internetowej należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Usługodawcy wyrażoną na piśmie.

§ 3

1. Warunkiem korzystania przez Klienta z Serwisu jest uprzednie zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, aktualnego Cennika i Regulaminu wybranego Przewoźnika. Szczegółowe zasady korzystania z Usług Strony mogą uregulować odrębnie w Umowie o współpracy.

2. Warunkiem rozpoczęcia przewozu jest zaksięgowanie płatności za pośrednictwem operatora szybkich płatności tpay lub obciążenia salda Konta Klienta w usłudze Pre-Paid

3. Polski System Dystrybucji Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową dostawę, jeśli powstała ona z przyczyn niezależnych od Polski System Dystrybucji  Sp. z o.o. Główne przyczyny niezależne od Usługodawcy to m.in.
a. blokady komunikacyjne,

b. kierowanie dostawy do odbiorców, którzy nie posiadają infrastruktury lub wyposażenia niezbędnego do przyjęcia dostawy,
c. wprowadzenie ograniczeń krajowych lub lokalnych uniemożliwiających dostawę do Odbiorcy, o ile zostaną one wprowadzone formalnym komunikatem władz,
d. błędy w danych przekazanych w zleceniu, które mogą wpływać na jego terminową i kompletną realizację,
e. przekazywanie poleceń zmieniających istotne warunki zlecenia w trakcie jego realizacji,
f. zdarzenia losowe niezależne od   Polski System Dystrybucji Sp. z o.o. Do takich zdarzeń zaliczamy również m.in: problemy z obsługą danego zlecenia (brak gotówki przy dostawie za pobranie COD, brak spakowanego towaru, brak dojazdu, brak osoby odpowiedzialnej za wydanie, itp.),  które skutkuje opóźnieniem na całej trasie kierowcy.

g. inne działania wynikające z siły wyższej.

4. Przewoźnik realizuje dostawy w godzinach 9:00-17:00.

5. Zlecający ma możliwość wyboru daty nadania przesyłki podczas składania zamówienia( dni robocze od pon.-pt. ).

6. Usługi dodatkowe realizowane przez NADAJPALETE są świadczone odpłatnie.

7. Lista usług dodatkowych i dopłat dostępna jest w zakładce Cennik.

8. Usługami dodatkowymi będą m.in. :

a. dokumenty zwrotne w formie papierowej do 5 szt., -zwrot dokumentów następuję drogą pocztową w terminie do 14 dni roboczych.

b. przewóz przesyłek podlegających konwencji ADR – zgodnie z załącznikiem nr. 2 do regulaminu,

c. auto z windą- przesyłka do 1000 kg,

 d. ubezpieczenie przesyłki (maksymalna wartość ubezpieczenia może wynosić 50.000 zł),

e. otrzymanie faktury w wersji papierowej,

f. dostawa przesyłki na wskazaną godzinę ramach czasowych 9.00-17.00 - dostępna w graniach miast : Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, Białystok, Zielona Góra, Lublin,, Pruszcz Gdański, Piotrków Trybunalski, Kielce, Bydgoszcz, Opole, Wrocław, Rzeszów, Świętochłowice, Chorzów, Gliwice, Katowice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska.

g. dostawa przesyłki do godziny 10.00 i do 12.00 realizowana w trybie 48h - dostępna w graniach miast : Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, Białystok, Zielona Góra, Lublin,, Pruszcz Gdański, Piotrków Trybunalski, Kielce, Bydgoszcz, Opole, Wrocław, Rzeszów, Świętochłowice, Chorzów, Gliwice, Katowice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska.

h. dostawa premium ( 24h)- dostępna w graniach miast : Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Szczecin, Białystok, Zielona Góra, Lublin,, Pruszcz Gdański, Piotrków Trybunalski, Kielce, Bydgoszcz, Opole, Wrocław, Rzeszów, Świętochłowice, Chorzów, Gliwice, Katowice, Bytom, Zabrze, Ruda Śląska.

9. Na wyłączeniu są przesyłki w odbiorze/dostawie o długości większej niż 400cm do kodów pocztowych zaczynających się na 10-000 do 14-999. Jeśli taka przesyłka zostanie zlecona mamy prawo ja zwrócić na koszt osoby nadającej.

§ 4

1. Nadawca/Zleceniodawca przesyłki jest zobowiązany do:
a. podania parametrów przesyłki zgodnych ze stanem faktycznym, spełniające parametry określone w Umowie i Cenniku
b. poprawnego uzupełnienia danych przewozowych;
c. właściwego zabezpieczenia przesyłki zgodnie z „Zasadami zawartymi w poradniku” umożliwiającymi przeładunek mechaniczny;

d. rzetelnej deklaracji dotyczącej zawartości przewożonego towaru;

e. umieszczenia przy towarze, w widocznym miejscu, etykiety transportowej oraz wszelkich dokumentów jej towarzyszących .W przypadku przesyłki, która ze względu na swe właściwości wymaga szczególnej ochrony, Zleceniodawca jest zobowiązany umieścić na opakowaniu przesyłki czytelne oznaczenie, np. „ostrożnie szkło”, „nie przewracać”, „góra/dół”, „nie piętrować”, itp. i/lub przekazać pisemne instrukcje, które określają sposób specjalnego traktowania w czasie przewozu
f. poinformowania o ograniczeniach wjazdu w miejscu nadania i/lub dostawy;
g. poinformowania o konieczności posiadania windy załadowczej w trakcie nadania i/lub dostawy.

2. Użytkownik ma możliwość wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na Koncie Użytkownika. W tym celu Użytkownik powinien zgłosić Usługodawcy przy pomocy wiadomości elektronicznej, wolę wypłaty zgromadzonych na Koncie Użytkownika środków pieniężnych. Usługodawca w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni roboczych przekazuje Użytkownikowi środki pieniężne na rachunek bankowy, przy użyciu którego Użytkownik zasilił Konto Użytkownika. Wartość zwraca na konto Użytkowania zostanie pomniejszona o koszty obsługi przelewu.

3.  Załadunek  na  samochód jest w gestii Nadawcy  i nie może trwać dłużej niż 30 min. Po tym czasie jest naliczana dodatkowa opłata wg cennika.  Klient musi zabezpieczyć sprzęt i ludzi, aby załadunek przebiegł sprawnie i bezpiecznie. Kierowca nie ma obowiązku  wykonywania tych czynności.  Jeżeli przesyłka  odbierana jest samochodem z windą , kierowca ładuje towar na samochód. Przy odbiorze paczka musi być przekazana kierowcy tak, aby ten mógł bezpiecznie załadować ją na windę. Kierowca nie ma również obowiązku znosić towaru np. z piętra. Składając zamówienie na transport, proszę również wziąć pod uwagę możliwości dojazdu do punktu odbioru, czy są ograniczenia tonażowe, remonty, ograniczenia w dojeździe do posesji, itp. Wszelkie tego typu informacje muszą być umieszczone z zleceniu.

§ 5

1. Odbiorca przesyłki jest zobowiązany do:
 a. sprawdzenia przesyłki w obecności Kuriera;
 b. potwierdzenia przyjęcia towaru pieczątką lub czytelnym podpisem na liście przewozowym;
 c. w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przesyłki spisania w obecności Kuriera protokołu szkody lub wniesienia adnotacji na liście przewozowym.
d. rozładunek z samochodu jest w gestii Odbiorcy i nie może trwać dłużej niż 30 min. Po tym czasie jest naliczana dodatkowa opłata wg cennika.  Klient musi zabezpieczyć sprzęt i ludzi, aby rozładunek przebiegł sprawnie i bezpiecznie. Kierowca nie ma obowiązku  wykonywania tych czynności.  Jeżeli przesyłka  doręczana jest samochodem z windą , kierowca zdejmuje towar z samochodu i zostawia go do dyspozycji odbiorcy. Kierowca nie ma również obowiązku wnosić towaru np. na piętro. Składając zamówienie na transport, proszę również wziąć pod uwagę możliwości dojazdu do punktu dostawy, czy są ograniczenia tonażowe, remonty, ograniczenia w dojeździe do posesji, itp. Wszelkie tego typu informacje muszą być umieszczone z zleceniu

§ 6

1. Górną granicą pobrania jest kwota 5000 PLN.

2. Zwrot pobrania następuje w okresie 7-14 dni roboczych, na konto zleceniodawcy

3. Pobranie należności od Odbiorcy za doręczoną przesyłkę odbywa się w walucie polskiej i tylko w formie gotówki.

4. Odbiorca zobowiązany jest do przygotowania odliczonej kwoty pobrania, kierowca nie ma obowiązku posiadania środków pieniężnych.

§ 7

1. Usługodawca odmawia zawarcia Umowy albo może odstąpić od wykonania usługi po zawarciu Umowy, jeżeli Zleceniodawca lub Nadawca naruszy niniejszy Regulamin, w szczególności gdy:

a. przesyłka zwiera akty, dokumenty,

b. przesyłka zawiera wzory i prototypy,

c. przesyłka zawiera wartości pieniężne,

d. przesyłka zawiera antyki, dzieła sztuki,

e. kolekcjonerskie,

f. przesyłka zawiera żywe zwierzęta lub rośliny

g. przesyłka zawiera organy, zwłoki lub szczątki ludzkie,

 h. przesyłka zawiera mienie przeznaczone do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego (vansellingu),

i. przesyłka zawiera broń i amunicję,

j. przesyłka zawiera wyroby tytoniowe, alkoholowe lub inne wyroby akcyzowe, żywność, której przewóz jest wyłączony przepisami prawa lub wymaga stosowania specjalnych środków i urządzeń transportowych

k. przesyłka zawiera narkotyki lub leki i środki psychotropowe, substancje odurzające i inne o działaniu psychoaktywnym, w tym popularnie nazwane dopalaczami, za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje

l. przesyłka zawiera mienie przesiedlenia,

m. przesyłka ma na opakowaniu lub w widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo

2. Polski System Dystrybucji  ma prawo do odmowy wykonania usługi w przypadku:

 a. niemożności jej wykonania z uwagi na działanie siły wyższej bądź klęski żywiołowej,

b. niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę lub Nadawcę,

c. gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości, wartości, wymiarów i/lub wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym;

d. gdy realizacja usługi naruszałaby bezwzględnie obowiązujące regulacje prawne.

§ 8

1. Polski System Dystrybucji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowych opłat, według stawek określonych w zakładce Cennik, w poniższych przypadkach:

a. nadanie przesyłki o parametrach niezgodnych z zadeklarowanymi w trakcie wprowadzania zlecenia,

b. ponowienie dostawy/odbioru – w przypadku nieskutecznej próby doręczenia/odbioru, gdzie przyczyna powstała po stronie Nadawcy/Odbiorcy,

c.  przewóz przesyłek podlegających konwencji ADR,

d.  zmiana adresu doręczenia,

e. zwrot do nadawcy,

f. zwrot przesyłki niedostarczonej z przyczyn niezależnych od Operatora Usługi,

g. oczekiwanie kuriera (załadunek/rozładunek na/z samochodu jest w gestii Nadawcy/Odbiorcy i nie może trwać dłużej niż 30 min. Po tym czasie jest naliczana dodatkowa opłata wg cennika).

h. konieczność przepakowania towaru.

§9

1. Użytkownik/ Zleceniodawca ma możliwość skorzystania z opcji ubezpieczenia towaru, jako płatnej usługi.

2. Maksymalna wartość pojedynczej przesyłki objętej płatną ochroną ubezpieczeniową wynosi 50.000 złotych.

3. Dla każdej szkody rozpatrywanej w ramach niniejszej umowy zastosowanie będzie miała franszyza redukcyjna w wysokości 200,-.

4. W odniesieniu do szkody podlegającej procedurze reklamacyjnej, Ubezpieczający zobowiązany jest do zgromadzenia następujących dokumentów:

a. wypełniony druk zgłoszenia szkody  - załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

b. protokół

c. roszczenie skierowane do Ubezpieczającego wraz z wyliczeniem jego wysokości,

d. dokumentacja fotograficzna uszkodzeń - jeśli została sporządzona,

e. protokół szkody spisanego z udziałem przewoźnika w chwili odbioru przesyłki lub inny dokument potwierdzający transportowy charakter szkody (np. list przewozy z zastrzeżeniami do stanu przesyłki),

f. dokumenty potwierdzające wartość towaru i/lub szkody (faktury, rachunki, kosztorysy naprawy itp.),

g. list przewozowy PSD,

h. potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez PSD – print screen z systemu nadajpalete.pl

 i. potwierdzenie pokrycia szkody przez Ubezpieczającego wraz z numerem rachunku, na który ma zostać wypłacone odszkodowanie.

5. Ochrona ubezpieczeniowa przesyłki:

a. rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia jego załadunku z miejsca nadania wskazanego w dokumencie przewozowym (w tym także w zleceniu spedycyjnym), a kończy w momencie zakończenia rozładunku w
miejscu przeznaczenia wskazanym w dokumencie przewozowym (w tym także w zleceniu spedycyjnym),

b. obejmuje wszystkie etapy operacji spedycyjno-przewozowej wraz z załadunkami i wyładunkami, niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi i przejściowymi oraz składowaniem w miejscu przeładunku, które to czynności trwają jednorazowo nie dłużej niż przez 60 dni.

§ 10

1. Blokada Konta powoduje całkowitą utratę dostępu do Serwisu Internetowego i pozbawia Użytkownika możliwości korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

2. Usługodawca ma prawo zastosować blokadę na skutek rozwiązania Umowy z Usługobiorcą.

3. Usługodawca  dokonuje blokady Konto Użytkownika  w przypadkach:

a. naruszenia postanowień Regulaminu, opóźnienia w płatności na rzecz Usługodawcy, gdy według oceny  Usługodawcy podejmuje działania sprzeczne z dobrym interesem , Usługodawcy lub innych użytkowników,

b. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu,

c. prowadzenia działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Usługodawcy,

d. działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd,

e. przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi.

4. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych ustępie 3 przyczyn trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiących podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika.

5. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.

6. Po upływie 14 dni od chwili zablokowania konta Użytkownika, następuje usunięcie Konta Użytkownika, chyba że przyczyny blokady Konta Użytkownika ustały.

§11

1. Użytkownik / Zleceniodawca ma możliwość złożenia reklamacji Usługodawcy w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę lub dotyczącą usługi przewozu

2. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi / Zleceniodawcy, który posiada konto w serwisie nadajpalete.pl dedykowany formularz dostępny w zakładce Reklamacje za pośrednictwem którego należy składać reklamacje.

3. Użytkownik / Zleceniodawca, który nie posiada konta w serwisie nadajpalete.pl, a korzysta z usług serwisu może złożyć reklamacje w formie elektronicznej wysyłając wiadomość email na adres: reklamacje@nadajpalete.pl

4. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik / Zleceniodawca winien zawrzeć szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji wraz z datą jego wystąpienia, numerem zlecenia transportowego oraz danymi zgłaszającego reklamację.

5. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownik / Zleceniodawca przesłany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§12

1. W serwisie nadajpalete.pl możesz zapisać się do newslettera w celu otrzymywania informacji o nowościach, promocjach i ofertach serwisu. W tym celu niezbędne jest podanie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail.  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku wysyłki newslettera jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgodę możesz wyrazić poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa w momencie zapisywania się do newslettera. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, kontaktując się z Administratorem w dowolny sposób wskazany w punkcie pierwszym – formalności lub wypisując się z newslettera poprzez kliknięcie w pozycję „tutaj” lub pozycję zbliżoną umieszczoną w każdym mailu z newsletterem.

§13

1. Przez używanie stron serwisu nadajpalete.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tym dokumentem. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.
Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

 

Załącznik nr 1 Druk zgłoszenia szkody

Załącznik nr 2 Towary dopuszczone do przewozu w systemie PSD

Załącznik nr 3 Polityka przewozu towarów niebezpiecznych w systemie PSD

Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
OK, rozumiem